Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(dalej jako: Ustawa), regulującej wiele form pomocy finansowej dla przedsiębiorców oraz pracowników, których dotknął kryzys związany z epidemią COVID-19, na portalach internetowych urzędów pojawiają się wzory wniosków, które należy składać w celu uzyskania wsparcia finansowego na prowadzenie swoich działalności.

O formach pomocy, jakie przysługują przedsiębiorcom, pisaliśmy w poprzednim artykule. Zostały w nim szczegółowo opisane najważniejsze opcje wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć pracodawcy, samozatrudnieni oraz pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Dotyczy to dofinansowań z wojewódzkich oraz powiatowych urzędów pracy, a także zakładu ubezpieczeń społecznych.

Jak rozpocząć proces ubiegania się o przyznanie świadczeń? Pierwszą kwestią, nad którą należy się pochylić jest ustalenie, czy dany podmiot spełnia wymogi do otrzymania określonego świadczenia. Jeżeli po analizie kryteriów zawartych w ustawie przesłanki do otrzymania pomocy finansowej są zachowane, należy złożyć odpowiedni wniosek.

W zależności od tego, o jaki rodzaj dofinansowania chcemy się ubiegać, możemy złożyć następujące wnioski:

WNIOSKI DO URZĘDÓW PRACY

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Jest to wniosek o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Świadczenie takie przysługuje przedsiębiorcom, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczychw następstwie wystąpienia COVID-19. Wzór wniosku wraz ze szczegółowym opisem kryteriów przyznania dofinansowania znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Wnioski należy składać do wojewódzkich urzędu pracy. Można wnosić je tradycyjnie, na właściwy adres korespondencyjny urzędu, jednak zaleca się składanie ich drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Wniosek o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

O pożyczkę w wysokości do 5.000,00 złmoże ubiegać się przedsiębiorca, który posiada status mikroprzedsiębiorcy – pojęcie to oznacza mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo przedsiębiorców(przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowychspełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracownikóworaz osiągnął roczny obrót nettoze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyłyrównowartości w złotych 2 milionów euro), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Wzór wniosku wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Wniosek o udzielenie pożyczki składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski można wnosić tradycyjnie na właściwy adres korespondencyjny urzędu pracy, jednak zaleca się składanie ich drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Elektroniczny system składania wniosków znajdziemy pod adresem:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Poprzez powyższy system mamy możliwość złożenia wszystkich wniosków do urzędów pracy – zarówno do wojewódzkich, jak i powiatowych. Mając na uwadze okoliczność, iż każdy urząd powiatowy indywidualnie ogłasza nabór na otrzymanie dofinansowań i rozpoczęcie przyjmowania wniosków, należy śledzić strony internetowe właściwych dla nas urzędów, aby wiedzieć, czy wniosek o interesujące nas świadczenie jest już aktywny.

Pod powyższymi adresami w ciągu najbliższych dni powinny zostać zamieszczone formularze wniosków o dofinansowania od Starosty:

  • Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczychw następstwie wystąpienia COVID-19;
  • Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

WNIOSKI DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek

Wniosek ten może złożyć przedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Jako osoby ubezpieczone w tej sytuacji rozumiemy pracowników oraz samego przedsiębiorcę. Jeżeli więc do ubezpieczeń społecznych pracodawca zgłasza 8 pracowników oraz siebie – świadczenie mu przysługuje. Jeżeli zgłoszonych pracowników jest więcej, przedsiębiorca nie ma prawa do uzyskania tego zwolnienia.

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne, możliwe jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez obowiązku uiszczania opłaty prolongacyjnej. O wsparcie w takiej formie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy.

Pozostałe wnioski o świadczenia w ramach wsparcia zleceniobiorców oraz samozatrudnionych:

  • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych
  • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Powyższe wnioski również składają przedsiębiorcy – także w przypadku świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy.

Wszystkie wnioski wraz ze szczegółowymi informacjami znajdują się pod adresami:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Na podanych stronach internetowych znajdują się również aktualne informacje, jakie warunki należy spełniać, aby móc wnioskować o dofinansowania. Ponadto informacje te zawierają opis procedury składania wniosków i wszelkie praktyczne informacje potrzebne do prawidłowego przebiegu tego procesu.

Pod adresem https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmyznajdziemy dokładny wykaz wszelkich rodzajów pomocy finansowej, dopasowanych do naszej firmy. Zamieszczone tam są wszystkie dostępne wnioski oraz aktualne informacje. Ponadto, za pośrednictwem tej strony możemy złożyć wszystkie wnioski elektronicznie. Wniosek można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego bądź opatrując go podpisem elektronicznym.

ŁĄCZENIE PRAW DO ŚWIADCZEŃ

Ważnym zagadnieniem, nad którym zastanawia się wiele osób planujących złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania, jest możliwość uzyskania więcej niż jednego świadczenia. Czy jeżeli skorzystamy z umorzenia składek ZUS, to czy jednocześnie możemy skorzystać ze świadczenia postojowego? Czy korzystając z jednego świadczenia automatycznie tracimy prawo do ubiegania się o drugie, do otrzymania którego także spełniamy przesłanki wynikające z ustawy?

Na gruncie uchwalonej regulacji prawnej nie obowiązują ograniczenia w pobieraniu świadczeń. Pierwotnie w projekcie ustawy było jasno wskazane, że pobierając świadczenie A, tracimy prawo do możliwości skorzystania ze świadczenia B – dotyczyło to przypadku zwolnienia ZUS oraz świadczenia postojowego i pożyczki dla przedsiębiorcy, w pierwotnej wersji nie można ich było łączyć. Ostatecznie uchwalona Ustawa nie przewiduje jednak żadnych ograniczeń w tym zakresie. Nie ma podstawy prawnej do tego, by urząd odmówił nam przyznania świadczenia wyłącznie z powodu, że już otrzymaliśmy inne świadczenie. Istnieje tylko jedno ograniczenie, w którym podmiot nie otrzyma dofinansowania:

  • nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych;
  • przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Jako przykład można podać sytuację, w której podmiot otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wtedy automatycznie traci prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (od Starosty). Podobnie jest w sytuacji umorzenia składki ZUS oraz dofinansowania do wynagrodzeń oraz składek na świadczenia społeczne. Jeżeli przedsiębiorca złoży jednocześnie wniosek o umorzenie składki ZUS oraz wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i oba te świadczenia zostaną mu przyznane – nie otrzyma on środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ składki te zostały umorzone na podstawie decyzji ZUS. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługiwać będzie wtedy samo dofinansowanie do wynagrodzeń.

Oczywiście może pojawić się sytuacja, w której zostaną uchwalone poprawki do Ustawy i ustawodawca wprowadzi ograniczenie w tym zakresie, dlatego w przypadku składania wniosków zaleca się przekalkulować, co najbardziej nam się opłaca i złożyć wnioski w odpowiednio – jako pierwszy ten, który jest dla nas najkorzystniejszy.

Należy zaznaczyć, że wbrew pierwotnym ustaleniom środki na pomoc finansową dla przedsiębiorców oraz pracowników nie będą limitowane. Nie ma znaczenia kolejność wpływu wniosków – wszystkie zostaną rozpatrzone i każdy podmiot, który spełnia wymagane kryteria, zgodnie z regulacją ustawową powinien otrzymać świadczenie.

Co więcej, wszystkie świadczenia są zwolnione ze składek oraz podatku PIT – środki które otrzymujemy w ramach dofinansowania są w pełni przeznaczone do wykorzystania na docelowe potrzeby, nie są obciążone podatkiem PIT ani składkami. Pozwala to na pełną swobodę dysponowania środkami w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorcy oraz umożliwienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

________________________

Autor: Bartosz Majkowski

radca prawny w Kancelarii BMME Radcowie Prawni

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: