Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Zagadnienie granic swobody wyboru nazwy domeny internetowej oraz jej wykorzystania w adresach internetowych budzi wiele kontrowersji. Brak jednoznacznych przepisów regulujących te kwestie niewątpliwie wpływa na znaczną liczbę nadużyć w zakresie wykorzystywania cudzej renomy, marki, znaku towarowego w obrocie gospodarczym, zwłaszcza przez podmioty działające w branży ecommerce. Z oczywistych względów problem ten dotyka przede wszystkim przedsiębiorców….

  Kolejne miesiące obowiązywania systemu viaTOLL wskazują, że system ten nadal jest pełen wątpliwości. Do szeroko komentowanych problemów wysokości kar, zasad ich wymierzania, podmiotu odpowiedzialnego za pokrycie kary dołączają kolejne – dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania systemu oraz wprowadzania w błąd użytkowników systemu. Podmioty rejestrujące się w systemie viaTOLL posiadają kilka możliwości skorzystania z dostępu do…

Zagadnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych jest wyjątkowo trudne i budzi wiele kontrowersji, głównie z uwagi na liczne konflikty interesów jakie spotykają się na tle tego zagadnienia. Kształtując system świadczeń opieki zdrowotnej z jednej strony należy brać pod uwagę interes fiskalny państwa, z drugiej jednak należy brać pod uwagę interesy pacjentów. Nie można…

  Sieć viaTOLL, czyli wprowadzony od dnia 1 lipca 2011 r. system elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach publicznych, zastąpił dotychczasowy system winietowy. Od początku działalności system ten budzi duże zainteresowanie, niestety związane przede wszystkim z nieustannie pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie sposobu pobierania opłat, jak również w zakresie nakładania restrykcyjnych kar na użytkowników…

Charakterystyka Produktu Leczniczego, Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też pismo Ministra Zdrowia ze stanowiskiem w sprawie stosowania przepisów prawa nie mogą być klasyfikowane jako źródła prawa obowiązujące na terenie RP. Praktyka instytucji decyzyjnych w zakresie refundacji leków wzbudza liczne kontrowersje, głównie z uwagi na fakt, że interpretacja przepisów ustawy prawo farmaceutyczne[1], ustawy o świadczeniach…

Od pewnego czasu podatnicy, organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawiciele doktryny prawniczej w napięciu oczekiwali na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności z Ustawą Zasadniczą kontrowersyjnego przepisu art. 70 § 6 pkt. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm., dalej również…

Jednym z zagadnień które od wielu lat budzi poważne kontrowersje na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jest kwestia zakresu zwolnienia przedmiotowego dla wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów żeglugi. Owe kontrowersje powstały zwłaszcza na gruncie interpretacji przez krajowe organy podatkowe znaczenia pojęć żegluga i cele żeglugi oraz przy określaniu warunków, jakie winna spełniać dana jednostka pływająca…

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowe przedstawienie kwestii przedawnienia karalności przestępstw skarbowych, z uwzględnieniem wszystkich kontrowersji prawnych, które pojawiły się w ostatnich latach w tym obszarze. W zamierzeniu ma ono służyć przede wszystkim praktykom, stąd opatrzone zostało licznymi przykładami, które obrazują w jaki sposób należy obliczać bieg terminu przedawnienia w zróżnicowanych stanach faktycznych.    Praktyka finansowych…

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: